Members

Name

Link

Budo

Praha

KASUMI Dojo

Honbu Dojo

www.kasumi-dojo.cz battojutsu, iaido, iai kempo, kenjutsu, jiei-jutsu, kobujutsu, real self-defense ( hand-combat, knife&baton fighting apod.), MMA