Shizan (Tameshigiri) 試斬 (試し斬り)

Kihon giri
Rokudangiri
SHODEN
CHUDEN
OKUDEN