Toyama ryu (Nakamura-ha) 戸山流 (中村 派)

Toyama ryu (Nakamura-ha)
戸山流 (中村 派)

Toyama-ryu Kata 戸山流形

01. 一本目 (正面の敵) Ippon me-Shōmen no teki
02. 二本目(右方の敵) Nihon me-Migikata no teki
03. 三本目(左方の敵) Sanbon me-Hidarikata no teki
04. 四本目(後方の敵) Yonhon me-Kōhō no teki
05. 五本目(前方複数の敵) Gohon me-Zenpō fukusū no teki
06. 六本目(前後の敵) Roppon me-Zengo no teki
07. 七本目(三人の敵) Nanahon me-San’nin no teki
08. 八本目(据物斬り) Hachihon me-Suemonogiri